gallery/profilis
Logo spolku

Náš spolek byl původně založen podle zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení, v němž se sdružují zástupci všech sociálních vrstev k poskytování obecně prospěšných činností. V lednu 2014 jsme změnili v souladu s novým občanským zákoníkem náš status na zapsaný spolek a následně jsme se rozhodli 22. září 2015 registrovat nový spolek PROFILIS, z.s.

Spolek jako takový vznikl především kvůli činnostem zaměřených na děti a mládež, postupem času jsme ale získali zkušenosti v organizování dalších akcí, a to jak sportovních či kulturních, pro širokou veřejnost, např. ples, pálení čarodějnic, apod.

Naše práce byla a je možná z velké části díky finanční a materiálové podpoře mnoha lidí, fyzických i právnických osob. Pro naši činnost nacházíme pochopení a podporu státních institucí i podnikatelských subjektů. Jsme rádi, že jsou lidé, kteří se zajímají o tuto problematiku a kterým život dětí a zdravotně postižených občanů není lhostejný.

 

PROFILIS, z.s. je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání, v němž se sdružují zástupci všech sociálních vrstev k realizaci účelu spolku. V současnosti se spolek i nadále věnuje zejména činnostem zaměřených na děti a mládež a pokračuje o snahu podílet se na organizaci či organizovat další akce pro širokou veřejnost či osoby se zdravotním postižením. Největší akcí, kterou spolek organizuje je pak letní tábor v období letních prázdnin zaměřený na děti a mládež od 7 do 15 let.

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají svou vlastní prací, finančně, materiálně nebo nás prostě jenom podporují a přispívají nám radou či vlastními zkušenostmi.

gallery/základní info

Název spolku:         PROFILIS, z.s.

Adresa spolku:        Vltavská 316, 252 07 Štěchovice

Kontaktní adresa:   Jakub Čanda, Benešovská 100, 252 09 Hradištko

Tel.: 731 417 229    E-mail: info@profilis.cz

IČ: 044 60 596         Číslo účtu: 272896891/0300 ( Poštovní spořitelna ČSOB )

gallery/účel a cíl

Účelem spolku je vykonávat činnost se zaměřením na děti a mládež, poskytovat volnočasové aktivity a činnosti v rámci prevence společensky nežádoucích jevů se zaměřením na děti a mládež, organizovat společenské, kulturní a sportovní akce a spolupracovat s veřejnými a soukromými organizacemi.

  1. Organizace činností a akcí v rámci prevence společensky nežádoucích jevů se zaměřením na děti a mládež.
  2. Pořádání letních táborů pro děti a mládež.
  3. Organizování a podílení se na pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí.
  4. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a podílení se na sdružování dětí a mládeže s uživateli sociálních služeb (osoby se zdravotním či mentálním postižením, senioři, ...).
  5. Spolupráce s dalšími veřejnými a soukromými organizacemi.
gallery/výbor

Statutární orgán spolku je kolektivní a je jím výbor spolku, který má tři členy, je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období čtyř let.

 

Členové výboru spolku

1. Jakub Čanda - předseda výboru spolku

2. Matěj Urban - místopředseda výboru spolku

3. Patrik Veselý - člen výboru spolku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HVOZDY, o.p.s.

Významným partnerem spolku je obecně prospěšná společnost Centrum sociálních služeb Hvozdy, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a nachází se v klidném a zalesněném prostředí asi 2 km od obce Hvozdnice nedaleko Slapské přehrady.

gallery/spolupráce a partnerství
gallery/005

Cílem této společnosti je v rámci sociálních služeb umožnit člověku s lehkým a středním mentálním postižením osvojení si takových dovedností a návyků, které mu umožní žít maximální měrou běžným způsobem života tak, aby se co nejvíce přiblížil k životnímu standardu běžné (věkově srovnatelné) populace především v oblasti možného zaměstnání a bydlení.

Tato společnost má ale také další cílové skupiny, jako např. rodiny s dětmi, děti se specifickými poruchami učení, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené sociálně patologickými jevy a další.

PROFILIS, z.s. je stálým partnerem této společnosti a snaží se jí podporovat při organizování a požádání různých akcí.

 

Více o společnosti na www.css-hvozdy.cz